6th National Meeting Samtskhe Javakheti Nov 2 2019